Forskningsinstitutter

Forskningsinstitutter som forsker på forsknings- og innovasjonspolitisk relevante tema.


NORGE

Denne lenkesamlingen er under utarbeidelse. Målet er å gi en komplett oversikt over alle forskningsinstitutter som driver med forsknings- og innovasjonspolitisk relevante studier. Vi har behov for informasjon om hvilke sider på de relevante nettstedene som tar for seg forskning på forskning og innovasjon.

Agderforskning
Fokus blant annet på regional utvikling, syring og utvikling i offentlig sektor, EU og rammebetingelser for norsk næringsliv og offentlig sektor, innovasjon og entreprenørskap, velferd og arbeid.

FAFO
FAFO arbeider med problemstillinger innen arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt.

Frischsenteret
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre enheter ved universitetet

IRIS International Research Institute of Stavanger
IRIS - Senter for Samfunns- og Næringsutvikling utfører forskning på områder som arbeid, helse og velferd, polikk-utforming, styring og innovasjon og regional innovasjon og bedriftsutvikling.

Kriseprogrammet
Femårig satsningsprogram i NHH-miljøet. Programmet, som startet i 2009, tar opp årsaker til den internasjonale økonomiske krisen, konsekvenser på kort og lang sikt, og betydningen av krisen for omstillingsbehov og vekstmuligheter i næringslivet


Møreforskning
Møreforskning forsker blant annet på næringsøkonomi og samfunn, organisasjon og ledelse.

NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning
Innenfor rammen av by- og regionforskning driver instituttet forskning og utredningsarbeid på tema som offentlig forvaltning, styring og demokrati, planlegging, velferd og levekår og regional analyse, inkl. studier av befolkning og næringsliv.


NIFU, tidligere NIFU STEP
Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Forsker  blant annet på utdannings- og forskningsmiljøene, innovasjonssystemet og kunnskapens betydning for innovasjon og velferd.

Nordlandsforskning
Nordlandsforskning driver blant annet med organisasjons- og kommunalforskning, regional- og næringslivsforskning, velferdsforskning og økonomisk forskning og bedriftsutvikling.

NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt
NUPI driver også med forsknings- og innovasjonspolitisk relevant forskning, for eksempel innenfor internasjonal handel og regional integrasjon.

Rokkansenteret (UNIFOB)
Forskningen er konsentrert om tema som demokrati og forvaltning, om sosial og helsepolitiske spørsmål, om helseøkonomi, ledelse, organisasjon, og om kultur, teknologi og arbeidsliv.


SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF Teknologi og samfunn utfører FoU og rådgivning for næringsliv og offentlig sektor for å fremme verdiskaping, sikkerhet og miljø.

SNF Samfunns- og næringslivsforskning
Dekker blant annet forskning på regional næringsutvikling.

Statistisk sentralbyrå
Leverandør av forsknings- og innovasjonsstatistikk og studier av forskning og innovasjon.

Telemarksforskning Bø
Driver med forskning på blant annet helse og velferd, kommunene, regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon.

For andre norske forskningsinstitusjoner, se NIFU STEPs Instituttkatalog.


NORDEN

CIRCLE (Lunds universitet, Sverige)
CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy)er en tverrdisiplinært forskningssenter som favner flere fakulteter ved Lunds universitet og Blekinge Institute of Technology. CIRCLE studerer innovasjonssystemer, effekten av FoU og innovasjon, entreprenørskap og relevant politikk. 

DahménInstitutet
Svensk nettverksorganisasjon for innovasjonsstudier. Skal fremme regional og nasjonal vekst i Sverige.

Dansk Center for Forskningsanalyse
Danmarks svar på NIFU STEP ved Aarhus Universitet. Har primært en forskningspolitisk orientering med ser også på innovasjonspolitikk.

ETLA
Finsk forskningsinstitutt for samfunnsvitenskapelig og økonomisk forskning.

IKED
Malmø-basert organisasjon for studier av kunnskapsøkonomien og bedriftsutvikling.

ITPS
Instituttet for vekstpolitiske studier i Sverige. Lever blant annet økonomiske og innovasjonspolitiske studier.

Rannis
Islands senter for forskning; analyseenhet for Vitenskapsdepartementet.

Sister
Sveriges svar på NIFU STEP, med studier av utdanning, forskning og innovasjon.

VTT
VTT er "en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och tekniskekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete."
EUROPA


Fraunhofer ISI
Tysk institutt for studier av teknologi, økonomi og samfunn.

Idea Consult
Belgisk analyseselskap som blant annet ser på forsknings- og innovasjonspolitikk.

IPTS Institute for Prospective Technological Studies
EU Kommisjonens Join Reserch Centre (JRC) for studier av teknologi, økonomi i samfunn. Er lokalisert i Sevilla i Spania.

Joanneum Research
Østeriksk forskningsinstitutts om også har samfunnsvitenskapelige studier av relevans for forsknings- og innovasjonspolitikken.

SPRU - Science and Technology Policy Research
Forskningsmiljø for forsknings- og innovasjonspolitiske studier ved Universitetet i Sussex.

Technopolis
Europeisk policy-orientert anayseselskap med ekspertise innenfor forsknings- og innovasjonspolitikk.

University of Manchester PREST/CRIC, nå: Manchester Business School
Britisk forskningsmiljø for forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk og innovasjon.

UNI MERIT
Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology. Nederlandsk forskningsmiljø for forskning på forskning og innovasjon.

European Institute of Innovation and Technology
Send oss tips om nettsteder!